Serwer oświatowy
Serwer Oświatowy Mawi  przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz rad rodziców. Głównym celem przyświecającym powstaniu serwera było stworzenie platformy do wymiany poglądów i doświadczeń uzyskiwanych przy pracy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodków szkolno-wychowawczych. Serwer zawiera bieżące informacje oświatowe, autorskie opracowania metodyczne, podręczne teleadresowe i informacyjne bazy danych oraz wiele innych użytecznych informacji związanych z oświatą.
WYKAZ ZASADY
PRZEPIS
Przepis na dobrą publikację
Przygotuj swoją publikację w formie elektronicznej
Co zrobić, abyśmy mogli wydać Twoją publikację w ramach "Wirtualnego Przewodnika Nauczyciela" na płytach CD-ROM?
Wystarczy przygotować odpowiednie materiały i krok po kroku zrealizować przedstawioną tutaj procedurę. Skorzystaj z naszego Przepisu na dobrą publikację!!!
Nasza redakcja opracowuje publikacje nadesłane wyłącznie w postaci elektronicznej (w formie plików komputerowych odpowiedniego typu). Prace nadesłane w formie papierowej (wydruki, pisane ręcznie) nie będą brane pod uwagę.
Zapoznaj się z wymogami technicznymi, jakie stawiamy przy dopuszczeniu publikacji do wydania.
 • Jeśli Twoja publikacja jest opracowaniem w postaci pliku MS Word, kliknij » tutaj «.
 • Jeśli Twoja publikacja jest serwisem stron html, kliknij » tutaj «.
 • Jeśli Twoja publikacja jest programem komputerowym, prezentacją MS PowerPoint, arkuszem MS Excel lub innym plikiem nie będącym dokumentem MS Word ani serwisem stron html, kliknij » tutaj «.
Do każdej publikacji wypełnij ankietę
Ankiety muszą być wypełnione wyłącznie na papierze - nie akceptujemy ankiet nadesłanych w postaci elektronicznej (np. jako dokument MS Word lub plik graficzny z zeskanowaną ankietą).
Na ankiecie muszą być umieszczone kompletne informacje: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, precyzyjny tytuł publikacji, data wypełnienia oraz czytelny podpis.
Ankietę w wersji elektronicznej można pobrać » tutaj «, po czym należy ją wydrukować i wypełnić. Dane można też wypełniać w edytorze MS Word, ale podpis musi być złożony odręcznie.
Pamiętaj o tym, że:
 • do każdej swojej publikacji musisz przygotować oddzielną ankietę,
 • jeśli publikacja jest opracowaniem wielu autorów, wszyscy muszą wypełnić oddzielne ankiety do każdej z publikacji, np. jeśli zostały przygotowane 2 publikacje, a każda z nich jest autorstwa 3 tych samych osób, należy odpowiednio wypełnić 6 ankiet w postaci papierowej,
 • redakcja może nie dopuścić do opublikowania opracowań z błędnie wypełnionymi ankietami (np. dwoje autorów na jednej ankiecie), jak również w przypadku, gdy będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że opracowanie jest autorstwa wielu osób (np. są oni wymienieni w treści publikacji), a nie zostaną nadesłane do redakcji ankiety od wszystkich autorów.
Przykłady źle wypełnionych ankiet:
Tytuł publikacji, umieszczony na ankiecie, powinien być zgodny z tytułem publikacji zawartym w pliku. Jeśli w tym zakresie wystąpią rozbieżności uniemożliwiające jednoznaczne ustalenie zgodności merytorycznej tych tytułów, nadesłana publikacja nie zostanie dopuszczona do zamieszczenia w naszym wydawnictwie.
Do każdej publikacji wypełnij ankietę
Akceptujemy ankiety wypełnione wyłącznie na papierze - nie akceptujemy ankiet nadesłanych w postaci elektronicznej (np. jako dokument MS Word lub plik graficzny z zeskanowaną ankietą).
Prawidłowo wypełnione ankiety są wyłączną podstawą do dalszej analizy zawartości publikacji pod kątem dopuszczenia do zamieszczenia w naszym wydawnictwie.
Ankiety oraz publikacje prosimy wysyłać na adres:
Mawi Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Monte Cassino 13
01-121 Warszawa
z dopiskiem "PUBLIKACJE"
Jeśli zamierzasz również wysłać publikacje nagrane na dyskietkę lub płytę CD-R korzystając z Poczty Polskiej lub firm kurierskich, pamiętaj o tym, żeby:
 • dobrze zabezpieczyć przesyłkę przed możliwością uszkodzenia w trakcie transportu. Postaraj się zastosować dodatkowe sztywne pudełko ochronne lub specjalną kopertę wyłożoną folią z zatopionymi bąbelkami powietrza, bowiem często zdarza się, że nośnik ulega uszkodzeniu od uderzenia stempla pocztowego bądź w trakcie transportowania w maszynach sortujących.
 • zrobić dodatkową kopię dokumentów nawet na tej samej dyskietce czy płycie CD-R, gdyż często zdarza się, że nie możemy przesłanego pliku odczytać wskutek uszkodzenia nośnika.
 • koniecznie sprawdzić, czy w przesyłanym pliku oraz na nośniku nie znajduje się jakiś wirus komputerowy, który często jest przyczyną uszkodzenia plików - wówczas nie będziemy w stanie poprawnie odczytać zawartości publikacji.
 • w miarę możliwości umieścić dodatkową informację o zawartości przesyłki (tytuły publikacji, wykaz plików) oraz o autorach - najlepiej na kartce papieru dołączonej do przesyłki.
Jeśli zamierzasz wysłać do nas publikacje wykorzystując pocztę elektroniczną (forma szczególnie przez nas polecana), pamiętaj o tym, żeby:
 • koniecznie napisać w korespondencji informacje o autorach, precyzyjne tytuły publikacji oraz krótkiej informacji o sposobie używania (uruchamiania) publikacji w przypadku, gdy nie jest ona pojedynczym plikiem MS Word lub html,
 • koniecznie sprawdzić, czy w przesyłanym pliku (plikach) nie znajduje się jakiś wirus komputerowy, który często jest przyczyną uszkodzenia plików - wówczas nie będziemy w stanie poprawnie odczytać zawartości publikacji.
Publikacje prosimy przesyłać na nasz specjalny adres e-mail: publikacje@mawi.pl
Abyśmy mogli umieścić Twoją publikację w najbliższej edycji naszego wydawnictwa, musisz dotrzymać wymagany termin nadsyłania publikacji. Sprawdź aktualne terminy na naszej witrynie internetowej - www.mawi.pl
Analizujemy Twoje publikacje
 • Jeśli udało nam się otworzyć i przeczytać nadesłane przez Ciebie publikacje oraz jeśli dotarły do nas prawidłowo wypełnione ankiety, materiały te są przesyłane do naszych ekspertów, którzy oceniają je pod kątem dopuszczenia do opublikowania, a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny po kątem przydzielenia odpowiedniej kategorii i określenia przedmiotu, których one dotyczą.
 • Po tej analizie zaakceptowane publikacje podlegają opracowaniu technicznemu w celu umieszczenia ich w ramach wydawanego przez nas programu.
 • Nie musisz się szczególnie obawiać tego kroku - naprawdę natrafiamy na nieliczne przypadki, w których nadesłane publikacje nie spełniają podstawowych wymagań jakościowych i nie możemy ich dopuścić do opublikowania. Znacznie częściej publikacje są odrzucane z powodów formalno - technicznych, np. brak ankiet, źle wypełnione ankiety lub uszkodzenia nośnika uniemożliwiające odczyt zawartości.
Dystrybucja naszego wydawnictwa
 • Wszystkie publikacje, które pozytywnie przebrnęły przez poprzednie 4 kroki, zostaną umieszczone w ramach wydawanej przez nas kolejnej edycji "Wirtualnego Przewodnika Nauczyciela" firmy Mawi na płytach CD-ROM.
 • Tuż po wyprodukowaniu płyt zostaną one przesłane do autorów publikacji (po jednej sztuce dla każdego autora) wraz z odpowiednim imiennym zaświadczeniem o zamieszczeniu publikacji w naszym wydawnictwie - zaświadczenie to może być wykorzystane w ramach dokumentacji stażu zawodowego autorów ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w ramach awansu zawodowego nauczycieli. Płyty te są również dostarczane przez nas do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w całym kraju.
 • Informacje o wydanych publikacjach są również umieszczone na naszej stronie internetowej www.mawi.pl w dziale Wykaz publikacji. Do dyspozycji oddaliśmy internetową bazę danych wypełnioną informacjami o wszystkich dotychczas wydanych przez nas publikacjach nauczycielskich, z możliwością ich odpowiedniego przeszukiwania, filtrowania i sortowania.
To już ostatni krok do pokonania. Mamy nadzieję, że wielu z Was skorzystało bądź skorzysta z możliwości wydawania u nas swoich publikacji. Gorąco do tego namawiamy i... zapraszamy do realizacji publikowania swoich opracowań!!!
 • Przygotuj każdą ze swoich nadsyłanych publikacji jako jeden osobny plik. Nazwij plik w taki sposób, aby nasi redaktorzy mogli jednoznacznie skojarzyć go z odpowiednią ankietą. Nie stosuj nazw plików dłuższych niż 30 znaków.
 • W treści dokumentu nie zamiszczaj informacji nie związanych z tematem publikacji (np. informacje dla redakcji, informacje teleadresowe), gdyż publikacje są umieszczane w naszym wydawnictwie dokładnie z taką treścią, jaka została nadesłana w pliku. Informacje takie możesz umieścić w osobnym pliku, w treści poczty e-mail, bądź na kartce papieru.
 • Koniecznie umieść w treści publikacji precyzyjny tytuł oraz informacje kto jest autorem opracowania.
Co zrobić, jeśli Twoja publikacja zawiera strony zarówno w ułożeniu pionowym (portrait) jak i poziomym (landscape)?

Co zrobić, jeśli chcesz do publikacji dołączyć np. zdjęcia?

Każda oddzielna publikacja (opracowanie) powinna być umieszczona wyłącznie w jednym pliku MS Word.
 • Sprawdź, czy na każdej stronie Twojego serwisu jest zdefiniowany system kodowania polskich znaków, w którym serwis został przygotowany. Unikniesz w ten sposób błędnej interpretacji polskich znaków diakrytycznych. Aby ustalić system kodowania należy w sekcji <head> dopisać:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-2"> w przypadku kodowania ISO 8859-2 (Latin 2),
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> w przypadku kodowania Windows Central European.
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> w przypadku kodowania UTF-8.
 • Ustaw nazwę pierwszej strony Twojego serwisu (strony głównej) jako index.html
 • Sprawdź, czy wszystkie odwołania do pozostałych plików serwisu (np. linki do stron, wywołania plików graficznych) są odwołaniami względnymi, tzn. że nie zawierają pełnego adresu dostępu do pliku (zarówno odwołania internetowe, jak i do plików na dysku). W przeciwnym przypadku, jeśli będzie to odwołanie do Internetu, użytkownicy, którzy nie mają aktywnego podłączenia do sieci nie będą mogli obejrzeć zawartości pliku.
Jeśli chcesz umieścić w ramach Twojego serwisu pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe lub filmowe, których nie jesteś autorem, musisz posiadać prawo do ich wykorzystania i publikowania. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Ciebie czyichś praw autorskich - tylko Ty świadomie wykorzystując czyjąś własność intelektualną ponosisz pełną za to odpowiedzialność.
Jeśli nasi redaktorzy będą mieć uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez Ciebie prawa do zamieszczania takich materiałów, mogą nie dopuścić nadesłanej publikacji do zamieszczenia w naszym Wydawnictwie.
 • Wyraźnie zaznacz jak używać takiego pliku (plików). Najlepiej przygotuj krótki opis pliku w postaci dokumentu tekstowego lub strony html. Wtedy możemy zamieścić taki opis łącznie z informacją w którym miejscu na naszym wydawnictwie (na płycie CD-ROM) znajduje się opracowany przez Ciebie plik (pliki).
 • Jeśli publikacja składa się z wielu plików, spróbuj zarchiwizować ją do jednego pliku - akceptujemy formę ZIP lub RAR.
Przygotowana przez Ciebie publikacja powinna być opracowana w łatwo dostępnym, zwłaszcza w szkołach, programie komputerowym. Nie stosuj programów specjalistycznych, do których jest bardzo ograniczony dostęp, gdyż wiele osób zainteresowanych treścią Twojej publikacji nie będzie mogło jej prawidłowo odczytać.
W tym celu skorzystaj z możliwości stosowania podziału dokumentu na sekcje, którą udostępnia edytor MS Word. Każda ze zdefiniowanych sekcji może mieć oddzielny, niezależny format układu strony.

Aby zdefiniować nową sekcję należy:
 • ustawić kursor w odpowiednim miejscu, w którym ma nastąpić podział (najlepiej tuż za ostatnim znakiem na stronie poprzedzającej przewidywany podział na sekcje),
 • wybrać z menu górnego edytora: "Wstaw" -> "Podział...", zaznaczyć opcję "Typy podziałów sekcji" jako "Następna strona", po czym nacisnąć przycisk OK.
Po zdefiniowaniu sekcji możemy zmienić dla niej ustawienia strony - w tym celu należy wybrać z menu górnego edytora: "Plik" -> "Ustawienia strony...", po czym zdefiniować pożądane wartości (np. zmienić orientację strony), wybrać z menu "Zastosuj do..." wartość "Ta sekcja" i wcisnąć przycisk OK. Wybrane ustawienia będą obowiązywały wyłącznie w ramach zaznaczonej sekcji, czyli do napotkania kolejnego znacznika o zmianie sekcji.
Najlepiej wkleić zdjęcia od razu na stronę Twojej publikacji w odpowiednim miejscu. Aby to zrobić należy:
 • ustawić kursor edytora w miejscu, w którym chcesz załączyć zdjęcie lub inny plik graficzny,
 • wybrać z menu górnego edytora: "Wstaw" -> "Obraz" -> "Z pliku...", po czym wskazać odpowiedni do wstawienia plik z dysku.
Ponieważ edytor MS Word współpracuje z całą gamą programów, mogąc z nimi wymieniać zawartości plików, istnieje możliwość wklejania np. wykresów z arkusza MS Excel, bądź innych plików. Należy jednak pamiętać, żeby takie pliki wkleić łącznie z ich źródłem, a nie tylko odwołania do nich, gdyż w naszym wydawnictwie umieszczamy publikacje tekstowe skonwertowane do postaci pdf uniemożliwiającej edycję i korzystanie z odwołań.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.