Regulamin usługi MAWI Publisher
Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204 ze zm). Drukarnia internetowa  dostępna pod adresem www.mawi.pl świadczy usługi dedykowane wyłącznie placówkom oświatowym, które mają obowiązującą umowę na usługi fotograficzne z Mawi Sp. z o.o.

Warunki ogólne:
 1. Program "Mawi Publisher" służy do samodzielnego przygotowywania publikacji i udostępniany jest przez firmę Mawi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Monte Cassino 13, kod pocztowy 01-121, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137861. Spółka zarejestrowana jest jako podatnik VAT - nr NIP 527-01-04-143, REGON 002009531.
 2. Wszystkie zlecenia realizowane są na podstawie niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
  • Kodeksu Cywilnego,
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa pomiędzy Mawi Sp. z o.o. a Klientem zawierana jest w języku polskim.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług, w szczególności od chwili pobrania programu. Pobierając program, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. Mawi Sp. z o.o. nie jest uprawniona do kontroli przesłanych prac i wzorów. Przyjmuje się, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie Klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia zdjęć czy zawieranych treści Mawi Sp. z o.o. może odmówić wykonania zamówienia. W takim wypadku Mawi Sp. z o.o. powiadomi Klienta o odmowie wykonania zamówienia w formie e-maila niezwłocznie po powzięciu wątpliwości, jednak nie później niż przewidywana data realizacji zamówienia.
Realizacja zamówień:
 1. Usługa obejmuje wykonanie produktów poligraficznych na podstawie przesłanych plików, przygotowanych za pomocą udostępnionego programu "Mawi Publisher".
 2. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej.
 3. Zamówienia te będą realizowane przy użyciu unikalnych kodów jednorazowego użytku, dostarczonych do placówek. Dostarczone kody są niezbywalne i są przypisane do placówki współpracującej z Mawi Sp. z o.o., a termin ważności kodów upływa z dniem zakończenia współpracy, o ile nie będzie ona kontynuowana na podstawie kolejnej Umowy.
 4. Zamówienia na produkty mogą być składane tylko za pośrednictwem specjalnego programu "Mawi Publisher" dostępnego na stronie Mawi Sp. z o.o.. Program ten po zainstalowaniu na komputerze Klienta może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie.
 5. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czy nie otwierające się, uniemożliwiające wygenerowanie pliku do druku nie będą realizowane, a Mawi Sp. z o.o. poinformuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu, jednak nie później niż w terminie realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie zlecenia wykonywane są z należytą starannością i w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 7. Termin realizacji zamówienia to czas wykonania produktów oraz czas oczekiwania na przesyłkę.
 8. Czas wykonania produktów wynosi maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za wykonanie zamówienia.
 9. Terminy realizacji zamówień mogą być niedotrzymane w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). Termin realizacji może ulec zmianie, szczególnie w okresach przedświątecznych. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Wysyłka produktów:
 1. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 5 dni. Mawi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez przewoźnika. W okresach przedświątecznych czas dostarczenia przesyłki może ulec wydłużeniu.
 2. Momentem wydania produktów jest powierzenie go przewoźnikowi.
 3. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Informacja o koszcie przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru sposobu doręczenia.
 4. Do każdej wysyłki dołączany jest dokument sprzedaży faktura VAT.
Ceny i formy płatności:
 1. Dokonywana jest płatność wyłącznie przelewem na konto Mawi Sp. z o.o. przed wykonaniem zlecenia (przelew bankowy na konto wskazane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia).
 2. Brak dokonania płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia będzie skutkował anulowaniem tego zamówienia bez powiadomienia Klienta.
 3. Cena wiążąca to cena podana w programie przy produkcie w chwili składania zamówienia.
  Jest to cena brutto (razem z VAT) w PLN.
  Koszty dostawy do klienta podane są oddzielnie.
 4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 5. Mawi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, usuwania usług z oferty, a także organizowania i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
  Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
Odpowiedzialność za jakość:
Prace przygotowane w  formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Mawi Sp. z o.o. nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji w dostarczonych plikach.
Odstąpienie od umowy:
 1. Anulowanie zamówienia jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Odstąpienie od umowy przez Klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Mawi Sp. z o.o. jest bezkosztowe.
 2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Klienta po rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Mawi Sp. z o.o., Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów poniesionych przez Mawi Sp. z o.o. nie mniej  jednak, niż 50 % wartości zamówienia.
 3. Mawi Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeżeli wykryje, że dostarczone przez Klienta materiały nie nadają się do wykonania zlecenia. Mawi Sp. z o.o. poinformuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu, jednak nie później niż w terminie realizacji zamówienia.
Inne zasady:
 1. Zabronione jest przesyłanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły na to zgody.
 2. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do Wykonawcy jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
 3. Ochrona danych naszych klientów ma dla Wykonawcy najwyższy priorytet. Dlatego przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania Klientów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 4. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się z nim, oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu programu oraz informacji handlowych i marketingowych.
 5. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom programu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich.
Reklamacje:
 1. Na podstawie art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność serwisu z tytułu rękojmi jest    wyłączona. Jeśli uprzednio zastrzeżono między stronami  możliwość reklamowania wad zamówienia, to Klient może skorzystać z tego uprawnienia maksymalnie w ciągu 7 dni od czasu doręczenia zamówienia. Pisemne zawiadomienie o powyżej określonym terminie stanowi wyłączną podstawę do uwzględnienia reklamacji. Odesłanie mniejszej ilości, niż 100 % nakładu może spowodować odrzucenie reklamacji.
 2. Serwis nie udziela gwarancji na sprzedane produkty.
 3. W przypadku zastrzeżenia możliwości reklamowania wad zamówienia reklamacji podlegają:
  • Wady techniczne powstałe przy wykonywaniu usługi.
  • Rozbieżności pomiędzy złożonym i potwierdzonym zamówieniem a zawartością przesyłki.
  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, pod warunkiem że został spisany  protokół reklamacyjny w obecności przewoźnika. Brak takiego protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących uszkodzeń przesyłki i zawartych w niej produktów.
  • Reklamowane produkty należy dostarczyć Mawi Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia odebrania produktu, na własny koszt. Przesyłki wysłane do Mawi Sp. z o.o. za pobraniem nie będą przyjmowane. Mawi Sp. z o.o. rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesyłkami reklamowanych produktów pokryje Mawi Sp. z o.o. przelewem na konto Klienta. Koszty wysyłki reklamowanego produktu nie mogą przekraczać kwoty podanej podczas składania zamówienia. Produkt wolny od wad zostanie wysłany w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.
 4. Reklamacji nie podlegają:
  • Rozbieżności kolorów wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Klienta wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje.
  • Druk słabej jakości będący efektem dostarczenia niskiej jakości plików graficznych.
Odpowiedzialność:

Mawi ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Mawi Sp. z o.o. naruszenia zasad Regulaminu przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć kosztów związanych z wykonanym zamówieniem. Mawi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w stosunku do Klienta związanych z wykonywaniem zamówienia. Mawi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użyty przez Klienta sprzęt związany z przygotowaniem i przesłaniem zamówienia, niezależny od Mawi Sp. z o.o..
Mawi Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia systemu produkcyjnego w celu konserwowania sprzętu.
Mawi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

Właściwość Sądu:

Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Mawi Sp. z o.o.

Obowiązywanie regulaminu

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2014 roku.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.